تصاویر : رهبران جهان در مراسم یادبود کاسترو‎

تصاویر : رهبران جهان در مراسم یادبود کاسترو‎
رهبران و مقامات ارشد کشورهای مختلف جهان در مراسم یاد بود فیدل کاسترو در هاوانا شرکت کردند. دیپلمات ارشد آمریکا در کوبا نیز در این مراسم شرکت داشت.

تصاویر : رهبران جهان در مراسم یادبود کاسترو‎