تصاویر : خسارات سیل ویرانگر در پرو‎

تصاویر : خسارات سیل ویرانگر در پرو‎
بالا آمدن آب رودخانه های گل آلود در امتداد ساحل پرو و وقوع سیل در این کشور موجب مرگ ۷۲ نفر و وارد آمدن خسارات فراوان شده است.

تصاویر : خسارات سیل ویرانگر در پرو‎