تصاویر : تیراندازی بیرون ساختمان پارلمان انگلیس

تصاویر : تیراندازی بیرون ساختمان پارلمان انگلیس
پلیس لندن بعد از ظهر روز چهارشنبه با تایید وقوع تیراندازی در نزدیکی پل «وستمینستر» در مجاور ساختمان پارلمان انگلیس، از زخمی شدن 12 نفر در جریان این واقعه تروریستی خبر داد.

تصاویر : تیراندازی بیرون ساختمان پارلمان انگلیس