تصاویر : تشییع پیکر سید احمد خمینی با حضور مردم عزادار در 27 اسفند 73

تصاویر : تشییع پیکر سید احمد خمینی با حضور مردم عزادار در 27 اسفند 73

تصاویر : تشییع پیکر سید احمد خمینی با حضور مردم عزادار در 27 اسفند 73