تصاویر: ترافیک سنگین در جاده تهران – مشهد

تصاویر: ترافیک سنگین در جاده تهران – مشهد
همزمان با اغاز سفرهای نوروزی جاده تهران – مشهد در سمنان از اولین ساعات امروز شاهد بار ترافیکی نیمه سنگین بوده است./ایسنا- مسعود محقق  

تصاویر: ترافیک سنگین در جاده تهران – مشهد