تصاویر: استقبال سیدحسن خمینی از حسن روحانی در حرم امام (ره)

تصاویر: استقبال سیدحسن خمینی از حسن روحانی در حرم امام (ره)
دکتر حسن روحانی رییس جمهوری با استقبال سید حسن خمینی وارد حرم امام (ره) شد.  

تصاویر: استقبال سیدحسن خمینی از حسن روحانی در حرم امام (ره)