ترکی‌الفیصل: «اوباما» در پرونده ایران با عربستان صادق نبود

ترکی‌الفیصل: «اوباما» در پرونده ایران با عربستان صادق نبود

ترکی‌الفیصل: «اوباما» در پرونده ایران با عربستان صادق نبود