ترکیه: فقط اسرائیل از همه‌پرسی کردستان حمایت می‌کند/ کرکوک جزو کردستان نیست

ترکیه: فقط اسرائیل از همه‌پرسی کردستان حمایت می‌کند/ کرکوک جزو کردستان نیست

ترکیه: فقط اسرائیل از همه‌پرسی کردستان حمایت می‌کند/ کرکوک جزو کردستان نیست