ترامپ یکی از مدیران بوئینگ را به عنوان معاون وزیر دفاع منصوب می‌کند

ترامپ یکی از مدیران بوئینگ را به عنوان معاون وزیر دفاع منصوب می‌کند

ترامپ یکی از مدیران بوئینگ را به عنوان معاون وزیر دفاع منصوب می‌کند