ترامپ: پس از بازنگری سیاست ها صدور ویزا برای کل کشورها از سرگرفته می شود

ترامپ: پس از بازنگری سیاست ها صدور ویزا برای کل کشورها از سرگرفته می شود

ترامپ: پس از بازنگری سیاست ها صدور ویزا برای کل کشورها از سرگرفته می شود