ترامپ: هیلاری کلینتون با دموکرات‌ها تبانی کرد تا به برنی سندرز ضربه بزند

ترامپ: هیلاری کلینتون با دموکرات‌ها تبانی کرد تا به برنی سندرز ضربه بزند

ترامپ: هیلاری کلینتون با دموکرات‌ها تبانی کرد تا به برنی سندرز ضربه بزند