ترامپ: مذاکره با مردک موشکی اتلاف وقت است

ترامپ: مذاکره با مردک موشکی اتلاف وقت است

ترامپ: مذاکره با مردک موشکی اتلاف وقت است