ترامپ: درباره احترام گذاشتن به توافقات دولت قبل، احساس مسئولیت نمی‌کنم

ترامپ: درباره احترام گذاشتن به توافقات دولت قبل، احساس مسئولیت نمی‌کنم

ترامپ: درباره احترام گذاشتن به توافقات دولت قبل، احساس مسئولیت نمی‌کنم