ترامپ: حکم دیوان عالی، یک پیروزی آشکار برای امنیت ملی آمریکا بود

ترامپ: حکم دیوان عالی، یک پیروزی آشکار برای امنیت ملی آمریکا بود

ترامپ: حکم دیوان عالی، یک پیروزی آشکار برای امنیت ملی آمریکا بود