ترامپ: توافق هسته‌ای ابلهانه‌ترین توافقی است که دیده‌ام

ترامپ: توافق هسته‌ای ابلهانه‌ترین توافقی است که دیده‌ام

ترامپ: توافق هسته‌ای ابلهانه‌ترین توافقی است که دیده‌ام