ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا سوگند یاد کرد

ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا سوگند یاد کرد
دونالد ترامپ به عنوان چهل و پنجمین رئیس جمهور آمریکا سوگند یاد کرد

ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا سوگند یاد کرد