ترامپ برنامه‌های اوباما برای مقابله با گرمایش زمین را لغو کرد

ترامپ برنامه‌های اوباما برای مقابله با گرمایش زمین را لغو کرد

ترامپ برنامه‌های اوباما برای مقابله با گرمایش زمین را لغو کرد