ترامپ:وارد سوریه نخواهیم شد

ترامپ:وارد سوریه نخواهیم شد

ترامپ:وارد سوریه نخواهیم شد