تدابیر جدید گوگل برای مبارزه با افراطی‌ گری

تدابیر جدید گوگل برای مبارزه با افراطی‌ گری
کمپانی بزرگ گوگل تدابیر جدیدی را برای مبارزه با افراطی‌ گری بعضی از کاربران در نظر گرفته است. در پی گسترش نگرانی از تبلیغات و جذب نیرو از سوی گروه‌های…

تدابیر جدید گوگل برای مبارزه با افراطی‌ گری