تحویل پنج مجموعه جدید از سامانه موشکی اس ۴۰۰ به ارتش روسیه

تحویل پنج مجموعه جدید از سامانه موشکی اس ۴۰۰ به ارتش روسیه

تحویل پنج مجموعه جدید از سامانه موشکی اس ۴۰۰ به ارتش روسیه