تحول تاریخی در انتخابات کویت؛ دستیابی مخالفان به امکان استیضاح و برکناری وزرا

تحول تاریخی در انتخابات کویت؛ دستیابی مخالفان به امکان استیضاح و برکناری وزرا
این انتخابات با مشارکت 70 درصدی برگزار شد؛ با اینکه اغلب رسانه‌ها از پیروزی معارضان خبر می‌دهند اما فقط 10 نفر آنها از شناخته شده‌های معارض هستند و مابقی آنان از جوانانی هستند که برای اولین بار به مجلس راه می‌یابند.

تحول تاریخی در انتخابات کویت؛ دستیابی مخالفان به امکان استیضاح و برکناری وزرا