تحلیل Swot

Swot در لغت به معنی قوت ها ، ضعف ها ، فرصت ها و تهدیدات است و در اصطلاح فرایند شناسایی بررسی و ارزیابی متغیر های موثر و بالقوه داخلی و محیطی را تجزیه و تحلیل swot گویند .

واژه swot برگرفته از این لغات می باشد:
S : strength به معنی قدرت
W : Weakness معنی ضعف
O : opportunity به معنی فرصت
T : Threat به معنی تهدید
مدل Swot یکی از جالب ترین ، کامل ترین و مفیدترین روش‌ها ، به خصوص در نیازسنجی آموزش و برگرفته از برنامه‌ریزی استراتژیک است .

برای مطالعه کامل متن به ” ادامه مطلب ” مراجعه نمایید :     


Swot در لغت به معنی قوت ها ، ضعف ها ، فرصت ها و تهدیدات است و در اصطلاح فرایند شناسایی بررسی و ارزیابی متغیر های موثر و بالقوه داخلی و محیطی را تجزیه و تحلیل swot گویند .
واژه swot برگرفته از این لغات می باشد:
S : strength به معنی قدرت
W : Weakness معنی ضعف
O : opportunity به معنی فرصت
T : Threat به معنی تهدید

مدل Swot یکی از جالب ترین ، کامل ترین و مفیدترین روش‌ها ، به خصوص در نیازسنجی آموزش و برگرفته از برنامه‌ریزی استراتژیک است .

روش تحلیل swot
از این روش به منظور شناسایی و تشخیص مسئله استفاده می شود . با استفاده از این روش نقاط قوت (S) ، نقاط ضعف (W) ، فرصت ها (O) و تهدیدات(T) یک سازمان یا شرکت تعیین می گردد که یکی از مراحل تحلیل برای مطالعه موردی (Case Study) سازمان ها می‌باشد .
دربرنامه‌ریزی راهبردی ، به ترتیب چشم انداز (Vision) ، رسالت (Mission) ، اهداف (Objectives) ، راهبردها (Strategies) ، عناوین برنامه‌ها (Projects) و فعالیت ها (Activities) برای سازمان یا تشکل مورد نظر تعریف می گردد .
چشم انداز و رسالت بر مبنای نظر بالا ترین مرجع تصمیم گیر ( که می توان اساسنامه انجمن مصوب مجمع عمومی را در نظر گرفت ) تعیین می شود.
اهداف نیز بر اساس رسالت تعیین شده مشخص می شود . درواقع رسالت یا ماموریت ، وظایف کلی و دور نمای فعالیت های تشکل را مشخص می کند و اهداف ، مسیر های رسیدن به این رسالت می‏باشد .
برای تعیین راهبردها ، ابتدا نقاط قوت ، نقاط ضعف ، فرصت ها و تهدیدها (Strenght , Weakness , Opportunity , Threats) با نگاهی به فضای داخلی و عوامل بیرونی بررسی می‏شود که بر مبنای آن و با استفاده از ماتریس SWOT ، راهبردها استخراج می گردد .

 

نقاط قوت strength نقاط ضعف Weakness
فرصت ها opportunity استراتژی تهاجمی SO استراتژی رقابتی WO
تهدید Threat استراتژی واکنشی ST استراتژی تدافعی WT


   
هر راهبرد در زیر مجموعه یکی از اهداف ، روش رسیدن به هدف را مشخص می سازد . شناسایی ذینفع های درونی و بیرونی نیز به شناسایی عوامل کمک می نماید . پس از آن برای رسیدن به هر راهبرد، برنامه هایی مشخص می‌شود که لازم است زمانبندی و بودجه گذاری آنها نیز انجام شود .
« استراتژی هر سازمان متاثر از فرایند تعامل آن با محیط بیرونی است.» بنابراین پیش بینی وضعیت آینده نقشی اساسی در فرایند موفقیت سازمان دارد . در این میان شناخت عوامل محیطی و همچنین شناسایی عوامل درونی بسیار مهم می باشد .
« تجزیه و تحلیل swot یکی از ابزار های استراتژیک تطابق قوت و ضعف درون سازمانی با فرصت ها و تهدید های برون سازمانی است » . تجزیه و تحلیل swot تحلیلی منظم برای شناسایی این عوامل و تدوین استراتژی که بهترین تطابق بین آنها را ایجاد نماید ارایه می هد.از این دید گاه این الگو یک استراتژی است که قوت ها و فرصت ها را به حد اکثر و ضعف ها و تهدیدات را به حداقل ممکن می رساند . برای این منظور نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدات در چهار چوب کلی SO.WO.ST.WT. پیوند داده می شود و گزینه استراتژی بین آنها انتخاب می شود . در این تحلیل همیشه چهار استراتژی پیشنهاد می شود :
راهبرد SO :
این راهبرد می‌تواند یک حالت هم افزایی در سازمان ایجاد کند . هر شرکتی مایل است در این موقعیت قرار داشته باشد تا بتواند با بهره‌گیری از توانمندی‌ها ، استفاده از فرصت‌ها را به حداکثر برساند . ( گردهمایی‌ها و ارائه تجارب موفق، همچنین طراحی دوره‌های آموزشی مانند مدیریت دانش، سازمان‌های یادگیرنده و غیره می‌تواند در این زمینه سودمند باشد . )
راهبرد ST :
این راهبرد براساس توانمندی شرکت در مقابل تهدیدات بنا شده است و هدف آن افزایش توانمندی‌های موجود و کاهش تهدیدات با طراحی دوره‌های آموزشی است .
راهبرد WO :
کاهش نقاط ضعف و افزایش فرصت‌هاست . گاه شرکت‌ها به دلیل برخورداری از ضعف‌های اساسی ، امکان استفاده از فرصت‌های به دست آمده را ندارند ، لذا طراحی دوره‌های آموزشی به منظور تقویت نقاط ضعف می‌تواند شرکت را در استفاده از فرصت‌ها توانمند کند .
راهبرد WT :
هدف این راهبرد، کاهش نقاط ضعف و تهدیدات تا حد امکان است . شرکتی که در بیشترین عواملش در این خانه متمرکز باشد وضعیت جالبی نداشته و در معرض ورشکستگی قرار دارد می‌تواند با برگزاری دوره‌هایی مانند مدیریت راهبردی و … از راهبردهای گوناگونی مانند انحلال، ادغام و تلاش برای بقا استفاده کند .
در تحلیل swot عوامل موثر بر شرکت یا سازمان به دو دسته عوامل بیرونی یا خارجی و عوامل درونی یا داخلی تقسیم می شود :
الف) عوامل بیرونی
این عوامل خارج از سازمان بوده است و بر فعالیت های سازمان تاثیر دارند اما در اختیار سازمان نبوده و سازمان هیچ گونه تاثیری بر آنها ندارد .
هدف از بررسی محیط خارجی تهیه فهرستی محدود از فرصت هایی که می تواند به یک سازمان سود رسانده یا تهدیداتی که باید از آنها اجتناب شود.
عوامل بیرونی خود به دو گونه می باشد :
فرصت ها
فرصت یک موقعیت عمده در محیط موسسه می باشد . یعنی آن چه که موسسه را در رسیدن به اهدافش یاری می نماید و به عنوان موتور محرکه ای است که شتاب حرکت موسسه را جندین برابر می کند . سه منبع اصلی فرصت ها و تهدید ها عبارتند از :
۱٫ فشار ها و روند ها (سیاسی اقتصادی اجتماعی و فن آوری)
۲٫ مراجعان مشتریان و پرداخت کنندگان مالیات
۳٫ رقبا و همکاران .
پس فرصت ها مطلوب موسسه بوده و بایستی کوشش نمایند تا آنها را به حداکثر رسانده و از آنها استفاده بهینه کنند.
تهدید ها
تهدید یک موقعیت نا مطلوب عمده در محیط موسسه است و به عنوان مانعی بر سر راه موسسه قرار دارد و آن را از رسیدن به اهدافش باز می دارد . در مورد فرصت ها و تهدیدات می توان گفت که آنچه برای یک موسسه تهدید قلمداد می شود ممکن است برای یک موسسه دیگر عامل فرصتی باشد.
پس فرصت یا تهدید بودن یک عامل نسبی است .موسسه تا جایی که می تواند بایستی محدود کننده و تهدیدات را به حداقل رسانده یا آنها را به عوامل فرصتی و مزیتی تبدیل کنند . درک درست فرصت ها و تهدیدات محیطی فرا روی سازمان به مدیران کمک می کند تا استراتژی سازمانی را با بینش و فراست بهتری اتخاذ نموده و مسیر حرکت سازمان را به طور اثر بخش تری تععین نماید. البته باید توجه داشت که آنچه برای یک سازمان تهدید قلمداد می شود ممکن است برای سازمان دیگر فرصت باشد و فرصت یا تهدید بودن یک عامل نسبی است .
ب)عوامل درونی
این عوامل در اختیار شرکت بوده و جزء عوامل داخلی می باشند . پس در عین حال که بر فعالیت های سازمان تاثیر دارند سازمان نیز بر آنها تاثیر دارد .
هدف از بررسی محیط درونی تهیه فهرستی از نقاط قوت است که سازمان برای به دست آوردن سود بایستی از آنها بهره برداری نمایند و یا نقاط ضعفی که برای جلو گیری از ضرر یا کاهش سود باید از آنها اجتناب نمایند .
عوامل درونی نیز همانند عوامل بیرونی دو دسته می باشند که عبارتند از :
قوت ها
قوت منبع مهارت یا مزیت دیگری است نسبت به رقبا و نیاز های بازار هایی که موسسه در آنها کار می کند یا خواهد کرد قوت یک شایستگی ممتاز است که مزیت مقایسه ای موسسه در بازار می شود . قوت نقطه ی اتکای سازمان است که با استفاده از آن می خواهد به اهداف خود برسد .« بر مبنای این نقاط قوت شاخه ی اجرایی را می توان به موتوری قدرتمند برای رشد تغیییر نو اوری و خدمت تبدیل کرد .» پس هر سازمانی بایستی این نقاط قوت را برای جامه عمل پوشاندن به رسالتش به حداکثر رسانده و از آنها به عنوان مزیتی رقابتی در مقابل رقبا استفاده نمایند.
ضعف ها
ضعف یک محدودیت یا کمبود در منابع مهارت ها و توانایی هایی است که جدا مانع عملکرد آن بخش می شود . ضعف یک عمل درونی است که مختل کننده فعالیت های سازمان بوده و در رسیدن سازمان به اهدافش خلل ایجاد می کند پس لازم است تا سازمان این عوامل را در حد امکان به حداقل رسانده و یا در جهت رسیدن به اهدافش از آنها بهره برداری نماید .
ضعف ها عواملی هستند که هر سازمانی که وجود خارجی دارد قطعا با آنها رو به رو است و نمی تواند از آنها دوری گزیند بلکه بایستی با درکی صحیح آنها را نظارت کرده و مهار نمایند . درک صحیح نقاط قوت و ضعف اساسی به سازمان کمک می کند تا با استفاده بهینه از قوت ها و به حد اقل رساندن ضعف ها با اثر بخشی بیشتری به اهداف رسیده و از هدر رفتن منابع و امکانات سازمان جلوگیری نمایند .

نویسنده نوشته: محمدرضا سربیون

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

انتخاب شکلک ها !!!

SmileBig SmileGrinLaughFrownBig FrownCryNeutralWinkKissRazzChicCoolAngryReally AngryConfusedQuestionThinkingPainShockYesNoLOLSillyBeautyLashesCuteShyBlushKissedIn LoveDroolGiggleSnickerHeh!SmirkWiltWeepIDKStruggleSide FrownDazedHypnotizedSweatEek!Roll EyesSarcasmDisdainSmugMoney MouthFoot in MouthShut MouthQuietShameBeat UpMeanEvil GrinGrit TeethShoutPissed OffReally PissedMad RazzDrunken RazzSickYawnSleepyDanceClapJumpHandshakeHigh FiveHug LeftHug RightKiss BlowKissingByeGo AwayCall MeOn the PhoneSecretMeetingWavingStopTime OutTalk to the HandLoserLyingDOH!Fingers CrossedWaitingSuspenseTremblePrayWorshipStarvingEatVictoryCurseAlienAngelClownCowboyCyclopsDevilDoctorFemale FighterMale FighterMohawkMusicNerdPartyPirateSkywalkerSnowmanSoldierVampireZombie KillerGhostSkeletonBunnyCatCat 2ChickChickenChicken 2CowCow 2DogDog 2DuckGoatHippoKoalaLionMonkeyMonkey 2MousePandaPigPig 2SheepSheep 2ReindeerSnailTigerTurtleBeerDrinkLiquorCoffeeCakePizzaWatermelonBowlPlateCanFemaleMaleHeartBroken HeartRoseDead RosePeaceYin YangUS FlagMoonStarSunCloudyRainThunderUmbrellaRainbowMusic NoteAirplaneCarIslandAnnouncebrbMailCellPhoneCameraFilmTVClockLampSearchCoinsComputerConsolePresentSoccerCloverPumpkinBombHammerKnifeHandcuffsPillPoopCigarette