تانکر گازوئیل آتش گرفت/ دودگرفتگی شعبه یک بانک در مشهد

تانکر گازوئیل آتش گرفت/ دودگرفتگی شعبه یک بانک در مشهد

تانکر گازوئیل آتش گرفت/ دودگرفتگی شعبه یک بانک در مشهد