تاخیر ٧ ساعته پرواز تهران-مشهد ماهان ادامه دارد

تاخیر ٧ ساعته پرواز تهران-مشهد ماهان ادامه دارد

تاخیر ٧ ساعته پرواز تهران-مشهد ماهان ادامه دارد