بیش از یک میلیون خانواده در انگلیس بی‌خانمان می‌شوند

بیش از یک میلیون خانواده در انگلیس بی‌خانمان می‌شوند

بیش از یک میلیون خانواده در انگلیس بی‌خانمان می‌شوند