بچه های ما آدم هستند؛ چرخ گوشت را خاموش کنید

بچه های ما آدم هستند؛ چرخ گوشت را خاموش کنید
به همه این فجایع بیفزایید فضای حاکم بر نظام آموزشی را که آمیزه ای از استرس، اضطراب، تحقیر، تولیدحس ناتوانی در بچه ها، ایجاد ارزش های کاذب در دانش آموزان و خانواده هاست، فضایی که نه تنها بچه ها قربانی بی چون و چرای آنند، که خود معلمان نیز در این فضای مندرس، در رنج دائمی اند.

بچه های ما آدم هستند؛ چرخ گوشت را خاموش کنید