بلای هولناکی که پسرجوان در اتاق خواب بر سر مادرش آورد

بلای هولناکی که پسرجوان در اتاق خواب بر سر مادرش آورد
پسری جوان که به جرم قتل پدر و مادرش به قصاص محکوم شده بود با گذشت خواهر ازاد شده و پس از ازادی دسیسه خونینی را با همکاری زن صیغه ای اش طراحی کرد.  روز سه شنبه هفتم آذرماه سال۱۳۹۲ خبر جنایتی هولناک در شهرک توحید سبزوار همه شهروندان دچار…

بلای هولناکی که پسرجوان در اتاق خواب بر سر مادرش آورد