بشار اسد دستگیری ابوبکر بغدادی را تکذیب کرد

بشار اسد دستگیری ابوبکر بغدادی را تکذیب کرد

بشار اسد دستگیری ابوبکر بغدادی را تکذیب کرد