بسیج دانشکده صداوسیما خطاب به الله کرم:دل جریان انقلابی از دست شما خون است

بسیج دانشکده صداوسیما خطاب به الله کرم:دل جریان انقلابی از دست شما خون است

بسیج دانشکده صداوسیما خطاب به الله کرم:دل جریان انقلابی از دست شما خون است