بزرگداشت آیت الله شاهرخی برگزار شد

بزرگداشت آیت الله شاهرخی برگزار شد

بزرگداشت آیت الله شاهرخی برگزار شد