برگزاری نشست «جنبش دانشجویی و گره کور مبارزه با مفاسد اقتصادی» در دانشگاه امیرکبیر با حضور احمد توکلی، محمود صادقی و یاشار سلطانی

برگزاری نشست «جنبش دانشجویی و گره کور مبارزه با مفاسد اقتصادی» در دانشگاه امیرکبیر با حضور احمد توکلی، محمود صادقی و یاشار سلطانی
احمد توکلی، محمود صادقی و یاشار سلطانی به منظور بررسی نقش جنبش دانشجویی در مطالبه اجرای فرمان هشت ماده‌ای رهبر انقلاب در مبارزه با فساد اقتصادی به دانشگاه امیرکبیر می‌روند.

برگزاری نشست «جنبش دانشجویی و گره کور مبارزه با مفاسد اقتصادی» در دانشگاه امیرکبیر با حضور احمد توکلی، محمود صادقی و یاشار سلطانی