برگزاری مانور نیروهای مسلح در فرودگاه مهرآباد

برگزاری مانور نیروهای مسلح در فرودگاه مهرآباد

برگزاری مانور نیروهای مسلح در فرودگاه مهرآباد