برقراری مجدد پروازهای فرودگاه‌های امام و مهرآباد پس از طوفان شدید تهران

برقراری مجدد پروازهای فرودگاه‌های امام و مهرآباد پس از طوفان شدید تهران

برقراری مجدد پروازهای فرودگاه‌های امام و مهرآباد پس از طوفان شدید تهران