برف برخی مدارس شهرستان‌های تهران را تعطیل کرد

برف برخی مدارس شهرستان‌های تهران را تعطیل کرد

برف برخی مدارس شهرستان‌های تهران را تعطیل کرد