بررسی ارتباط بین مهارتهای کارآفرینانه ی مدیران و اثربخشی سازمانی در کسب و کارهای کوچک و متوسط (SMEs) شهرستان سنندج

عنوان پروژه : بررسی ارتباط بین مهارتهای کارآفرینانه ی مدیران و اثربخشی سازمانی در کسب و کارهای کوچک و متوسط (SMEs) شهرستان سنندج
فرمت فایل : فقط PDF
تعداد صفحات : ۱۵۸ صفحه
حجم فایل : ۱٫۳ مگابایت
قیمت : ۸۰۰۰ تومان

 

چکیده
حضور کارآفرینان به عنوان، یک استراتژی نوین در سازمانها برای دستیابی به نوآوری و استفاده از فرصتها برای موفقیت، رشد و بقای سازمان اهمیت ویژهای دارد.کارآفرینان نقش و جایگاه ویژه ای در روند رشد و توسعه اقتصادی بسیاری از دولت ها درکشورهای توسعه یافته و یا درحال توسعه دارند، به این دلیل دولت ها تلاش می کنند با حداکثر امکانات و بهره برداری از دستاوردهای تحقیقات، شمار هر چه بیشتری از جامعه را که دارای ویژگی های کارآفرینی هستند به آموزش در جهت کارآفرینی و فعالیت های کارآفرینانه تشویق و ترغیب کنند.
بررسی رابطه بین مهارت های کارآفرینانه مدیران (مهارت های کارآفرینانه شامل ۳ دسته میباشد: ۱- مهارت های شخصی « نوآوری، ریسک پذیری، پذیرفتن چالشها و جستجوی فرصتها در تغییر » ۲- مهار تهای ارتباطی « تعامل موثر با دیگران، مذاکره و چانه زنی، نفوذ و رهبری اثربخش » ۳- مهار تهای فرآیندی « توانایی در برنامه ریزی و سازماندهی، توانایی در اجرای برنامه، توانایی در تجزیه و تحلیل محیط » ) و اثربخشی سازمانی (شامل: سودآوری، رشد، به دست آوردن منابع، توانایی انطباق، نوآوری، بهره وری، رضایت ارباب رجوع و رضایت/ تعهد کارکنان) در کسب وکارهای کوچک و متوسط ( SMEs) شهرستان سنندج، رسالت تحقیق حاضر می باشد.
در پایان با جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل نتایج، تفاوت معنی داری بین مهارتهای کارآفرینانه مدیران و اثربخشی سازمانی در نمونه مورد مطالعه مشاهده گردید. ۰۰۰/.=P_Value و همچنین به منظور رتبه بندی مولفه های مختلف مهارتهای کارآفرینانه مدیران از آزمون فریدمن استفاده شد و از نتایج حاصله ملاحظه گردید که رتبه مهارتهای ارتباطی بالاتر از مهارتهای شخصی و فرآیندی می باشد و رتبه مهارتهای فرآیندی بیشتر از مهارتهای شخصی است.

 

فهرست مطالب

فصل اول: طرح تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت موضوع تحقیق
ضرورت انجام تحقیق
پیشینه ی تحقیق
پیشینه ی تحقیقات داخلی
پیشینه ی تحقیقات خارجی
اهداف تحقیق
فرضیات تحقیق
روش تحقیق
جامعه ی آماری
نمونه ی آماری
قلمرو تحقیق
قلمرو موضوعی
قلمرو مکانی
قلمرو زمانی
تعریف های عملیاتی

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق
بخش اول: مروری بر ادبیات تحقیق
مقدمه
مباحث مقدماتی
تاریخچه کارآفرینی
چرا کارآفرینی مهم است؟
افسانه هایی در مورد کارآفرینان
تعاریف کارآفرینی از دیدگاه صاحب نظران
ویژگیها و خصوصیات کارآفرینان
ویژگی کارآفرینان از دیدگاه جامعه شناختی
ویژگی کارآفرینان از دیدگاه روانشناختی
ویژگی کارآفرینان از دیدگاه جمعیت شناختی
نوع شناسی کارآفرینی
کارآفرینی در کشورهای دیگر
نقش آموزش در کارآفرینی
مکاتب فکری کارآفرینی
دیدگاه کلان
مکتب فکری محیطی
مکتب فکری مالی/ سرمایه ای
مکتب فکری جایگزینی
جایگزینی سیاسی
جایگزینی فرهنگی
جایگزینی اقتصادی
دیدگاه خرد
مکتب خصائص کارآفرینانه
مکتب فکری فرصت خطرپذیری
مکتب فکری تدوین استراتژیک
رویکردهای کارآفرینی
رویکرد سطح کلان
رویکرد سطح خرد
رویکرد سطح میانه
مدلها و الگوهای کارآفرینی
فرآیند رویدادی
مدل رویدادی « آلبرت شاپیرو »
مدل رویدادی « فرای »
مدل رویدادی « ویلیام بای گریو »
فرآیند چند بعدی
مدل فرآیندی « جفری تیمونز و دیگران »
مدل فرآیندی « چل و هاوس »
مدل فرآیندی « استیونسون و دیگران »
کارآفرینی و ارتقاء بهره وری
کارآفرینی در اسلام
ویژگی های انسان کارآفرین از دیدگاه اسلام
اثر بخشی سازمانی
تعاریف و مفاهیم اثربخشی از دیدگاه صاحبنظران
معیارها و شاخصهای اثربخشی
رویکردهای سنتی برای سنجش اثربخشی
روش مبتنی بر تامین هدف
روش مبتنی بر تامین منابع
روش مبتنی بر فرآیند درونی
رویکرد نوین برای سنجش اثربخشی
روش مبتنی بر ارزش های رقابتی
روش مبتنی بر تامین رضایت گروه های ذینفع
بخش دوم: پیشینه ی تحقیق
پیشینه ی تحقیقات داخلی
پیشینه ی تحقیقات خارجی

فصل سوم: روش تحقیق
مقدمه
مدل مفهومی تحقیق
جامعه و نمونه آماری
روش نمونه گیری و حجم نمونه
روش نمونه گیری
تعیین حجم نمونه
متغیرهای پژوهش
روش گردآوری اطلاعات
منابع گردآوری اطلاعات
استفاده از فن دلفی در طراحی پرسشنامه
تحلیل پرسشنامه
آزمون های آماری مورد استفاده
روایی و پایایی پرسشنامه
روش تجزیه و تحلیل داده ها و آزمونهای آماری مورد استفاده
آمار توصیفی
آمار استنباطی

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها
مقدمه
تجزیه وتحلیل توصیفی داده
جنسیت
گروه سنی
تحصیلات
سابقه خدمت
آمار توصیفی مربوط به اثربخشی کسب وکارهای کوچک و متوسط
آمار توصیفی مربوط به مهارتهای کارآفرینانه مدیران کسب وکارهای کوچک و متوسط
بررسی مهارتهای کارآفرینانه مدیران بر حسب گروه سنی
بررسی مهارتهای کارآفرینانه مدیران بر حسب سطح تحصیلات
بررسی مهارتهای کارآفرینانه مدیران بر حسب سابقه خدمت
شاخص های مهارتهای کارآفرینانه مدیران
آزمون فرضیات
آزمون فرضیه ی اهم
آزمون فرضیه ی اخص اول
آزمون فرضیه ی اخص دوم
آزمون فرضیه ی اخص سوم
مقایسه وضعیت مولفه های مهارت های کارآفرینان

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه
نتیجه گیری
نتایج بدست آمده از آمار توصیفی
نتایج بدست آمده از آمار استنباطی
نتیجه گیری از آزمون فرضیه اهم
نتیجه گیری از آزمون فرضیه ی اخص اول
پیشنهاد مبتنی بر فرضیه اخص اول
نتیجه گیری از آزمون فرضیه ی اخص دوم
پیشنهاد مبتنی بر فرضیه اخص دوم
نتیجه گیری از آزمون فرضیه ی اخص سوم
پیشنهاد مبتنی بر فرضیه اخص سوم
نتیجه گیری کلی
موانع و محدودیت های تحقیق
پیشنهاد ها
پیشنهاد های کاربردی به مدیران
پیشنهاد هایی برای پژوهش های آتی

منابع و مآخذ
منابع فارسی
منابع انگلیسی

پیوست ها
پیوست اول: پرسشنامه خبرگان
پیوست دوم: پرسشنامه مدیران
پیوست سوم: تجزیه و تحلیل های آماری
پیوست چهارم: چکیده انگلیسی

 

جهت راهنمای پرداخت اینترنتی اینجا کلیک کند

 

80,000 ریال – خرید

نویسنده نوشته: محمدرضا سربیون

2 thoughts on “بررسی ارتباط بین مهارتهای کارآفرینانه ی مدیران و اثربخشی سازمانی در کسب و کارهای کوچک و متوسط (SMEs) شهرستان سنندج

  نازنین202020

  (اسفند ۴, ۱۳۹۲ - ۱۷:۰۹)

  ای خداااااااااااا از دست تو محمدرضا Pissed Off
  بابا جون پروژه خاص یه شهر و نذار دیگه………..کلی بذار همه استفاده کنن..موهامو بکنم؟؟؟؟؟؟؟؟؟ Really Pissed
  Laugh بیزحمت البته……….راستی سلام………خسته نباشی Shy

   محمدرضا سربیون

   (اسفند ۴, ۱۳۹۲ - ۱۹:۵۳)

   سلام
   چشم ، گفتم بچه های یه شهر شاید استفاده کردند!
   اما چشم ، دیگه تکرار نمیشه Wink
   راستی ، سلام ، مرسی شمام خشته نباشید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

انتخاب شکلک ها !!!

SmileBig SmileGrinLaughFrownBig FrownCryNeutralWinkKissRazzChicCoolAngryReally AngryConfusedQuestionThinkingPainShockYesNoLOLSillyBeautyLashesCuteShyBlushKissedIn LoveDroolGiggleSnickerHeh!SmirkWiltWeepIDKStruggleSide FrownDazedHypnotizedSweatEek!Roll EyesSarcasmDisdainSmugMoney MouthFoot in MouthShut MouthQuietShameBeat UpMeanEvil GrinGrit TeethShoutPissed OffReally PissedMad RazzDrunken RazzSickYawnSleepyDanceClapJumpHandshakeHigh FiveHug LeftHug RightKiss BlowKissingByeGo AwayCall MeOn the PhoneSecretMeetingWavingStopTime OutTalk to the HandLoserLyingDOH!Fingers CrossedWaitingSuspenseTremblePrayWorshipStarvingEatVictoryCurseAlienAngelClownCowboyCyclopsDevilDoctorFemale FighterMale FighterMohawkMusicNerdPartyPirateSkywalkerSnowmanSoldierVampireZombie KillerGhostSkeletonBunnyCatCat 2ChickChickenChicken 2CowCow 2DogDog 2DuckGoatHippoKoalaLionMonkeyMonkey 2MousePandaPigPig 2SheepSheep 2ReindeerSnailTigerTurtleBeerDrinkLiquorCoffeeCakePizzaWatermelonBowlPlateCanFemaleMaleHeartBroken HeartRoseDead RosePeaceYin YangUS FlagMoonStarSunCloudyRainThunderUmbrellaRainbowMusic NoteAirplaneCarIslandAnnouncebrbMailCellPhoneCameraFilmTVClockLampSearchCoinsComputerConsolePresentSoccerCloverPumpkinBombHammerKnifeHandcuffsPillPoopCigarette