برای شرکت در نشست شورای روابط خارجی آمریکا؛ ظریف به نیویورک می‌رود

برای شرکت در نشست شورای روابط خارجی آمریکا؛ ظریف به نیویورک می‌رود

برای شرکت در نشست شورای روابط خارجی آمریکا؛ ظریف به نیویورک می‌رود