با حکم پوتین؛شمار نیروهای ارتش روسیه به حدود ۲ میلیون نفر می‌رسد

با حکم پوتین؛شمار نیروهای ارتش روسیه به حدود ۲ میلیون نفر می‌رسد

با حکم پوتین؛شمار نیروهای ارتش روسیه به حدود ۲ میلیون نفر می‌رسد