با اعضای کابینه ترامپ آشنا شوید

با اعضای کابینه ترامپ آشنا شوید
پس از فراز و نشیب های فراوان بالاخره دونالد ترامپ بر صندلی ریاست جمهوری آمریکا تکیه زد. در ادامه تصاویری از کابینه ترامپ را برای شما قرار داده ایم.

با اعضای کابینه ترامپ آشنا شوید