بازگشت سرخ ها به یادگار بدون هوادار

بازگشت سرخ ها به یادگار بدون هوادار
تراکتورسازی و صنعت نفت آبادان روز سه شنبه در ورزشگاه بدون تماشاگر یادگار رودرروی هم قرار می گیرند.

بازگشت سرخ ها به یادگار بدون هوادار