بازدید از امکانات خودروسازان در برنامه «رادو»

بازدید از امکانات خودروسازان در برنامه «رادو»
گزینه بلغاری هدایت تیم ملی والیبال ایران قرار است امروز از مجموعه باشگاه سایپا بازدید کند.

بازدید از امکانات خودروسازان در برنامه «رادو»