بازداشت ۴۶ تن از اعضای گروهگ تروریستی عامل حمله به مسجد النبی

بازداشت ۴۶ تن از اعضای گروهگ تروریستی عامل حمله به مسجد النبی

بازداشت ۴۶ تن از اعضای گروهگ تروریستی عامل حمله به مسجد النبی