بازداشت مظنون طراحی حمله در آلمان

بازداشت مظنون طراحی حمله در آلمان
پلیس آلمان فردی را به ظن طراحی برای حمله نظامی بازداشت کرد.

بازداشت مظنون طراحی حمله در آلمان