بازداشت قاتل فراری در لباس زنانه

بازداشت قاتل فراری در لباس زنانه
قاتل فراری که برای دستگیر نشدن لباس زنانه به تن کرده بود، توسط مردم شناسایی شد.

بازداشت قاتل فراری در لباس زنانه