باب دیلن، سرانجام افتخار می‌دهد نوبلش را بگیرد!

باب دیلن، سرانجام افتخار می‌دهد نوبلش را بگیرد!

باب دیلن، سرانجام افتخار می‌دهد نوبلش را بگیرد!