اینم کارت ورود به بهشت! / کاریکاتور

اینم کارت ورود به بهشت! / کاریکاتور
انتخاب -داعش کارت ورود به بهشت توزیع می‌کند! داعش بین عناصر خود برگه کوچکی توزیع کرده و ورود بهشت و دستیابی به حوری بهشتی را به عناصر خود در صورت کشته شدن در درگیری های نظامی وعده داده است.

اینم کارت ورود به بهشت! / کاریکاتور