ایران ۵ هواپیما حامل مواد غذایی به قطر ارسال کرد

ایران ۵ هواپیما حامل مواد غذایی به قطر ارسال کرد

ایران ۵ هواپیما حامل مواد غذایی به قطر ارسال کرد