ایران،شهرک‌سازی‌های رژیم صهیونیستی را محکوم کرد

ایران،شهرک‌سازی‌های رژیم صهیونیستی را محکوم کرد

ایران،شهرک‌سازی‌های رژیم صهیونیستی را محکوم کرد