ایا انزوای دیپلماتیک قطر منجر به جنگی بزرگ با حضور ایران می شود؟

ایا انزوای دیپلماتیک قطر منجر به جنگی بزرگ با حضور ایران می شود؟
کشورهای عرب اهل تسنن خلیج فارس مدت هاست که به دنبال جنگ افروزی با ایرانند . شاید بحران جدید بهانه لازم را به آنها بدهد.

ایا انزوای دیپلماتیک قطر منجر به جنگی بزرگ با حضور ایران می شود؟