اگر15میلیون غایب انتخابات، رای می دادند چه اتفاقی می افتاد؟

اگر15میلیون غایب انتخابات، رای می دادند چه اتفاقی می افتاد؟

اگر15میلیون غایب انتخابات، رای می دادند چه اتفاقی می افتاد؟