اهدای بالاترین نشان جایزه ملی به بانک شهر

اهدای بالاترین نشان جایزه ملی به بانک شهر
تقدیرنامه 4 ستاره بالاترین نشان جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی در سالجاری بود که به پاسداشت اقدامات مدیران ارشد منابع انسانی بانک شهر در حوزه آموزش و منابع انسانی به این بانک اهداء شد.

اهدای بالاترین نشان جایزه ملی به بانک شهر